Nová realita logistiky – rok 2020 podle skupiny Raben Group

Rok 2020 nepochybně vstoupí do historie jako mimořádně náročné období pro mnoho průmyslových odvětví. Skupina Raben Group uzavřela loňský rok, který byl ve znamení pandemie COVID-19, nárůstem tržeb, které přesáhly 1,26 miliardy eur. Nové investice, rozšíření nabízených služeb a řada ocenění jsou nejlepším důkazem toho, že skupina se s výzvami roku 2020 vypořádala nadmíru úspěšně.

Vlivem událostí minulého roku se celý logistický sektor musel stát flexibilnějším a rychle se přizpůsobit novým, neustále se měnícím podmínkám. Skupina Raben Group od samého začátku věnovala maximální pozornost nejen bezpečnosti a ochraně zdraví svých zaměstnanců a dodavatelů, ale také zajištění kontinuity provozu a poskytování služeb na nejvyšší možné úrovni.

Společnost považuje loňský rok za úspěch, s tržbami na úrovni 1,26 miliardy eur. Mezi hlavní odvětví, pro něž skupina Raben Group v roce 2020 zajišťovala služby, patří potravinářství (30 %), spotřební technologie (21 %), automobilový průmysl (17 %), maloobchod (12 %), chemický průmysl (11 %) a odvětví rychloobrátkového spotřebního zboží (9 %). V rámci evropské logistické sítě měla ze služeb poskytovaných skupinou Raben Group již tradičně největší podíl silniční přeprava (66 %), následovaná smluvní logistikou (13 %), celovozovou a kombinovanou přepravou (8 %), logistikou čerstvých potravin (8 %), lead řešeními (4 %) a leteckou a námořní přepravou (1 %).

Rok 2020 byl bohatý na výzvy. Události, které se během tohoto období odehrály, budou mít významný dopad nejen na rok 2021, ale i roky další. Současná pandemie změnila obchodní realitu všech společností na trhu. Naším úkolem bylo zachovat kontinuitu provozu nejen naší společnosti, ale rovněž našich zákazníků. Ani v této nepříznivé situaci jsme však v žádném případě nezaháleli. Právě naopak, přijali jsme řadu opatření, aby negativní dopady stávající situace byly co možná nejmírnější. Proto celý náš tým vynaložil veškeré úsilí, aby zajistil plynulý provoz, podpořil naše zákazníky a umožnil dodání požadovaných produktů. Díky naší politice vědomého utváření portfolia zákazníků jsme i navzdory obtížné situaci na trhu dosáhli dobrých finančních výsledků. I to je nejlepším objektivním důkazem, že Raben tvoří ‚Lidé s drivem‘. Díky jejich nasazení a vášni pro logistiku se naši zaměstnanci dokázali rychle přizpůsobit novému pracovnímu prostředí a úspěšně čelit výzvám roku 2020,“ uvedl Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group. „Nová situace v nás zpočátku budila nemalé obavy, ale začali jsme přemýšlet o příležitostech, které nová realita přináší, o tom, jak dělat věci lépe a přitom dále rozšířit portfolio našich služeb. V případě naší společnosti pandemie přispěla k rozvoji digitalizace procesů, konkrétně k rychlejšímu nástupu bezpapírové logistiky a zavedení služby PCD, tj. potvrzení o doručení fotodokumentací. Jsem přesvědčen, že správným přístupem a dobře promyšlenou strategií je možné vzniklou krizi proměnit v příležitost.“

Pandemie rovněž ukázala, že stále populárnější práce z domova a spoléhání se více na nové technologie je nejen nezbytné, ale také efektivní.

Minulý rok nás překvapil bezprecedentními omezeními souvisejícími s organizací naší práce. Byla to opravdová zkouška pro manažery, kteří museli udržovat komunikaci se zaměstnanci pracujícími na dálku a zároveň zajistit maximální bezpečnost pro ty, kdo zůstali na svých pracovištích – řidiče a skladníky, komentuje situaci Anita Koralewska-Ratajczak, vedoucí personálního oddělení skupiny Raben Group. Výsledky průzkumu angažovanosti provedeného během pandemie ukázaly, že zaměstnanci velmi ocenili skutečnost, že jsme se postarali o jejich bezpečnost. Vyjádřili rovněž spokojenost s pravidelnou komunikací se svými nadřízenými a týmem (navzdory vzdálenosti) a v neposlední řadě také s tím, jak se společnost dokázala nové situaci přizpůsobit. Omezení se ukázala být inspirací pro hledání nových řešení. Během pandemie jsme například realizovali náš doposud největší vývojový projekt pro 1 000 manažerů ze 13 zemí zapojením prvků gamifikace (tj. herních principů) a pomocí pokročilých technologií jsme vylepšili řadu procesů. Pro ‚Lidi s drivem‘ to byl dobrý rok.

Raben v Polsku

Odvětví logistiky je životodárnou mízou hospodářství a často se potýká s mnoha výzvami. Ty, které jsme řešili v roce 2020, byly neobvyklé pro nás všechny. Na jedné straně se jednalo o epidemickou hrozbu, neustále se měnící omezení, náklady na ochranná opatření proti možnému šířenu viru, měnící se organizaci práce, a na straně druhé to byly nestálé obraty z prodeje zákazníkům a snaha o uplatnění ještě pružnějšího přístupu k jejich potřebám. Tato pandemie oslabila celou ekonomiku, v níž přežijí pouze společnosti, které jsou připraveny na změnu a růst a jsou zároveň finančně silné, perspektivní a inovativní, říká Janusz Anioł, generální ředitel Raben Logistics Polska, a dodává: „Ve společnosti Raben věnujeme mimořádnou pozornost vývoji a zdokonalování v oblasti IT a automatizace. Zákazníci oceňují propojení a výměnu dat s operačními systémy a online platformami, jako je myRaben. Zavedení online cenových nabídek pro mezinárodní přepravu v kombinaci s možností zadávání objednávek prostřednictvím platformy myOffer se jeví jako velmi efektivní.

Společnost řízená Januszem Aniołem dosáhla v rámci skupiny Raben Group nejvyšších příjmů a také dokončila řadu nových investičních projektů. V dubnu přesunula Raben Logistics Polska své depo v Olsztynu na nové místo a v červnu byl úspěšně zahájen provoz v obci Adamów, kde společnost provozuje v areálu Panattoni Park A2 centrální sklad pro obchodní řetězec Makro. Zařízení o rozloze 33 000 m2 využívá mnohá inovativní řešení, která zvyšují nejen efektivitu procesů, ale také bezpečnost zaměstnanců. Za zmínku stojí zejména automatizovaný systém třídění, který vznikl díky efektivní spolupráci s klientem. Jedná se o jednu z prvních a nejmodernějších třídiček tohoto typu v Evropě. Druhá polovina roku byla taktéž ve znamení výstavby nových zařízení ve Slezsku, včetně distribučního centra o rozloze 50 000 m2 ve městě Ruda Śląska a dalších skladů v obci Sosnowiec. V listopadu společnost otevřela provozovnu v Legnici, kde v pronajatém zařízení o rozloze 11 000 m2 v areálu Panattoni Legnica probíhá specializovaný logistický projekt pro skupinu Ahlers AG. Je třeba také připomenout, že depo Legnica hraje důležitou roli v přepravní síti skupiny Raben Group jako důležitý bod konsolidace zásilek v rámci přepravy mezi Polskem a Německem. Zboží z tohoto místa každodenně míří do 39 destinací za západními hranicemi, z nichž 36 jsou přímé trasy do dep skupiny Raben Group napříč celým Německem.

Společnost Fresh Logistics Polska, která se specializuje na logistiku čerstvých potravin při řízených teplotách, také v roce 2020 provedla rozsáhlé investice. V souladu s politikou neustálého zlepšování společnost investovala do moderních skladů o celkové ploše 16 000 m2 v obcích Wojanowo a Nowa Wieś Wrocławska. Po dokončení projektu má nyní společnost Fresh Logistics k dispozici celkovou skladovací kapacitu přesahující 55 000 m2, určenou pro skladování čerstvých potravinářských výrobků. Nové investice umožňují skladování zboží, které vyžaduje různou teplotu v rozsahu od 0 °C do +15 °C, a poskytování doplňkových služeb, jako je co-packing a štítkování. Kromě toho umožňují skladování zmrazených produktů a překládku kontejnerů.

V loňském roce byl ředitel smluvní logistiky ve společnosti Fresh Logistics Polska Jarosław Gulowaty jmenován předsedou rady GS1 Polsko na období 2020–2024. Společnost dlouhodobě spolupracuje s externími organizacemi, aktivně se podílí na rozvoji bezpapírové logistiky a zaměřuje se na oblasti související se standardizací procesů jak v rámci vlastní společnosti, tak mezi všemi subjekty zapojenými do dodavatelského řetězce.

Rok 2020 byl v historii naší společnosti tím nejneobvyklejším rokem. Během velice krátké doby jsme se museli přizpůsobit nové realitě. Když se ohlédnu zpět, řekl bych, že jsme tuto zkoušku zvládli na výbornou. Úspěšně jsme dokončili většinu plánovaných projektů a podařilo se nám zachovat organizační stabilitu a hlavně vysokou kvalitu služeb pro naše zákazníky, o čemž nejlépe svědčí letošní rekordní ukazatel NPS. Nic z toho by nebylo možné, kdybychom nebyli uprostřed transformace,“ komentuje Tomasz Olenderek, generální ředitel Fresh Logistics Polska, a dodává: „Lepší každým dnem je mottem programu neustálého zlepšování založeného na principech lean managementu, který je nedílnou součástí naší podnikové kultury. Postupná optimalizace procesů a vytváření příjemného a stimulujícího pracovního prostředí jsou dlouhodobé úkoly, které v případě postupné implementace přispějí k efektivnímu zvládnutí jakékoli krizové situace. Takové činnosti však nelze provádět bez náležité přípravy. Pouze strategický přístup je zárukou úspěchu, kterým je spokojenost i toho nejnáročnějšího zákazníka. Jsem přesvědčen, že právě díky takovým strategickým opatřením se nám podařilo překonat obtížné období roku 2020.

Pro společnost Raben Transport bylo stěžejním úkolem zajištění zdrojů a odbytu při zachování nákladové efektivity a péče o zákazníky, kteří se často potýkali s různými problémy. V případě celovozové přepravy, která je nedílnou součástí dodavatelského řetězce, došlo v první polovině roku k zásadnímu propadu, kdy prudce poklesl objem nákladní dopravy a výrazně se snížila dostupnost řidičů na trhu práce. Řešení vzniklé situace vyžadovalo rychlou reakci, flexibilitu a obtížná rozhodnutí.

Toto období se však vyznačovalo také novými příležitostmi a perspektivními možnostmi pro dopravní společnosti. Společnost Raben Transport si již dříve vytvořila dostatečně diverzifikované portfolio zákazníků, mimo jiné z odvětví elektronického obchodu, stavebnictví a potravinářství, která v současné době prožívají hospodářský vzestup. Dalším cílem společnosti bylo nadále rozvíjet pokračující partnerství se zákazníky a znásobit stávající obrat. Řešení založená na automatizaci procesů a ETA (předpokládaná doba doručení zásilky) se také ukázala jako přínosná, zejména pak s ohledem na podporu zákazníků, kteří požadují rychlé a spolehlivé informace.

Raben v Německu

Pro německou společnost byl rok 2020 ve znamení implementace řešení BlueJay, moderního dopravního systému pro podporu přepravních operací napříč celou skupinou.

Zavedení systému BlueJay bylo pro nás největší výzvou roku 2020, ale rozhodně to stálo za to. Jedná se o obrovské zlepšení v oblasti plánování a přepravy zásilek, které zároveň zvyšuje transparentnost celého procesu. Systém BlueJay přináší výhody pro všechny zúčastněné strany – jak pro naše zákazníky, tak pro celou skupinu Raben Group. Nový systém představuje nové funkce a možnosti, které přispívají ke zkvalitnění služeb zákazníkům, rychlejšímu zpracování zásilek a zkrácení doby odezvy,“ uvádí Lena Padgett, projektová manažerka společnosti Raben Trans European Germany GmbH.

V červnu roku 2020 došlo k úplné integraci společnosti Fenthol & Sandtmann GmbH (Fenthols) a Raben Trans European Germany GmbH. Raben vlastnil 50% podíl ve společnosti Fenthols od roku 2011 a v listopadu 2019 skupina podepsala dohodu o akvizici zbývajících 50 %, včetně přidružených společností FKL Kontraktlogistik a Kraftverkehr P&M Ehrig. V té době akvizici schválil také protimonopolní úřad. V souladu s uzavřenou dohodou Raben převzal společně se 460 zaměstnanci všechny provozovny společnosti Fenthols v Hamburku, Lipsku, Drážďanech a Erlensee u Frankfurtu nad Mohanem. Akvizice hlavního sídla společnosti Fenthols v hamburském přístavu umožnila skupině Raben Group rozšířit své portfolio služeb námořní přepravy a posílit tak své know-how v oblasti kombinované přepravy. Kromě získání strategicky významných lokalit, například v blízkosti frankfurtského letiště, společnost rovněž rozšířila svou síť o sklad nebezpečných látek v Erlensee v Hesensku a pobočku na nákladním letišti v Lipsku vedle dálnice A14, kde přidružená společnost Fenthols Kontraktlogistik GmbH organizuje pro své zákazníky logistiku skladování a distribuce.

Přímá denní přepravní spojení s ostatními zeměmi skupiny, zejména pak linky mezi Polskem a Německem, hrají klíčovou roli na německém trhu. Vzhledem k vysokému zájmu na trhu a tlaku zákazníků na kratší dodací lhůty jsou vybraná spojení mezi Polskem a Německem realizována v rámci 24hodinové služby. Tato spojení zahrnují přímou linku z Gądki do Mülheim-Kärlichu, zavedenou v listopadu 2020, a linku Legnica–Kempten, která je v provozu od září 2020. Navzdory skutečnosti, že v současné době je v rámci 24hodinové služby nabízeno 18 spojení mezi těmito dvěma zeměmi, plánuje společnost další rozvoj sítě a optimalizaci dodacích lhůt. Systém sběrných spojení Raben mezi Německem a Polskem v současnosti tvoří více než 100 denních tras. Důležitou výhodou takto rozvinuté sítě je snížení objemu překládky zboží v Německu – téměř 98 % zboží přepravovaného z Polska směřuje přímo do oblastí dodávek k cílovým příjemcům, což se projevuje ve vyšší kvalitě poskytované služby.

Raben v Evropě

Kromě německého trhu působila skupina Raben Group také na dalších evropských trzích a přitom vždy kladla bezpečnost svých zaměstnanců a potřeby zákazníků na první místo.

V Itálii skupina rozvinula své působení díky investicím do Raben Sittam, kde se zaměřila na zavádění inovativních IT řešení a optimalizaci procesů v souladu se standardy skupiny. Díky tomu mohou zákazníci využívat širokou škálu funkcí dostupných na platformě myRaben.com.

Pro Raben Logistics Romania byl loňský rok ve znamení velkých investic do skladové infrastruktury. Zvýšená poptávka ze strany zákazníků a neustálá motivace ke zlepšování procesů, především doby tranzitu, přispěly k vytvoření dalších logistických lokací na mapě Rumunska. V první polovině roku byly vybudovány hned dva nové cross-dockové sklady v městech Baia Mare
a Roman. V srpnu 2020 společnost otevřela nový sklad v Krajovu. Vnitrostátní distribuční síť v současné době čítá sedm lokalit o celkové kapacitě 10 500 m2.

V dubnu také společnost Raben Trans European Hungary přesídlila do Győru, kde byl zahájen provoz maďarského cross-dockového skladu s kapacitou 1 800 m2.

Společnost Raben Logistics Bulgaria v minulém roce oslavila své první výročí. Po 12 měsících provozu společnost nyní disponuje partnerskou sítí sestávající z osmi dep ve městech Sofie, Plovdiv, Stara Zagora, Yambo, Burgas, Varna, Ruse a Veliko Tarnovo. Taková přepravní spojení zaručují dodání zásilek do 24 hodin po celém Bulharsku. Společnost také rozvinula svou mezinárodní distribuční síť rozšířením pravidelných mezinárodních spojení se zeměmi, jako jsou Německo, Itálie, Polsko (4krát týdně), Rumunsko (3krát týdně) a Turecko.

Raben Ukraine dále oslavila své 17. výročí působení na trhu. Společnost nadále rozšiřuje své portfolio služeb a zákazníků se zaměřením na digitální řešení. Na konci března realizovala společnost ve spolupráci s poskytovatelem elektronického oběhu dokumentů EDIN dodávku pomocí elektronického nákladního listu. Operace obdržela kladné hodnocení ze strany bezpečnostního inspektora Ukrtrans. V červenci společnost plně automatizovala proces zasílání informací kurýrním společnostem zavedením softwaru Last Mile Connector. Jedná se o inovativní řešení pro skladovou infrastrukturu. Nástroj se stal součástí integračního projektu mezi systémem řízení skladu (WMS) společnosti Raben Ukraine a obdobným systémem jednoho z klíčových zákazníků. Od roku 2020 navíc Kyjev není jediným uzlem na Ukrajině využívaným pro mezinárodní dopravu. Společnost začala pravidelně využívat svoji infrastrukturu ve Lvově. Obě lokace také umožňují distribuci zboží po celé Ukrajině prostřednictvím vlastní distribuční sítě společnosti.

V reakci na globální změny v dodavatelských řetězcích souvisejících zejména s pandemií COVID-19 zavedla společnost Raben East silniční spojení s Čínou, které je využíváno jako alternativní řešení námořní, železniční nebo letecké přepravy. Díky tomuto řešení společnost nyní nabízí svým zákazníkům nejen větší flexibilitu z hlediska plánování, ale také stabilní výši nákladů a předem určenou dobu tranzitu.

Inovace

Raben Group se zaměřuje na digitalizaci na mnoha úrovních, od fyzických procesů až po robotizaci kancelářských činností pomocí technologie RPA (robotická automatizace procesů). V oblasti automatizace zavádí pokročilá IT řešení jako například platformy, které automaticky poskytují informace zákazníkům, a platformy s údaji o předpokládané době doručení zásilky (ETA). V oblasti automatizace a robotizace skladů zavádí Raben zařízení pro měření zásilek, autonomní poloautomatické vysokozdvižné vozíky, kolaborativní robotická ramena, senzory Internetu věcí (IoT) a řadu dalších řešení určených ke zvýšení efektivnosti skladových a přepravních procesů. S ohledem na robotickou automatizaci procesů je nutno vyzdvihnout implementaci robotického softwaru, který asistuje uživateli u specifických aplikací (WMS/TMS/FK) nebo na rozhraní různých systémů IT, popřípadě uživatele zcela nahrazuje.

V zájmu bezpečného doručování a ve snaze zajistit dodržování doporučených vzdáleností mezi zúčastněnými osobami zavedla skupina Raben Group novou službu pro řešení sběrných zásilek známou pod zkratkou PCD (Picture Confirming Delivery), česky potvrzení o doručení fotodokumentací, která umožňuje bezkontaktní potvrzení doručení příslušné zásilky prostřednictvím pořízené fotografie. Díky automatické registraci údajů, týkající se nejen stavu zásilky, ale také data, času a místa dodání, a dokonce i poznávací značky dodávkového vozu, má jak odesílatel, tak příjemce větší jistotu, že doručení bylo řádně provedeno v daném čase a místě. Zákazník má tak ihned k dispozici doklad o doručení na platformě myRaben v modulu myTrack&Trace. Řešení PCD umožňuje vyzvednutí zásilky i osobami, které jsou v karanténě.

Vzhledem k rychlé digitalizaci segmentu B2B a za účelem plnění požadavků zákazníků spustila skupina v říjnu nové webové stránky, které lze používat také v režimu offline. Intuitivní nabídka zajišťuje návštěvníkům snadný přístup do zákaznické zóny a na platformu myRaben.com. Webové stránky obsahují širokou škálu informací a materiálů o řešeních v rámci daného sektoru a umožňují rychlé spojení se zákaznickým oddělením.

Ocenění

Již potřetí ve své historii byla skupina Raben Group oceněna titulem „Důvěryhodná značka v Polsku“, a to v průzkumu, který z pověření časopisu „My Company Polska“ provádí institut Kantar Polska. Mezi respondenty bylo 20 000 zástupců polské podnikatelské sféry. Podnikatelé udělili společnosti první místo v kategorii „Logistické služby“.

Rok 2020 přinesl skupině Raben Group hned dvě první příčky v 25. ročníku žebříčku Transport Forwarding Logistics (TFL) – první místo ve všeobecné klasifikaci a první místo v kategorii „Logistické služby“. Společnost Fresh Logistics Polska zároveň získala ocenění v kategorii „Doprava“. Žebříček připravila redakce deníku Gazeta Prawna pod dohledem Varšavské ekonomické školy.

Skupina Raben Group v Polsku rovněž obdržela cenu za boj proti onemocnění COVID-19, kterou předal deník Rzeczpospolita.

Konec roku se nesl ve znamení dalšího úspěchu značky Raben, která obsadila první místo v žebříčku TOP ZNAČKA 2020 organizovaném časopisy PRESS a PRESS-SERVICE Monitoring Mediów v kategorii „Doprava a logistika“. Cílem hodnocení je určit nejoblíbenější značky v médiích, přičemž výsledky jsou zároveň ukazatelem mediální síly oceněných značek.

Společnost Raben Ukraine byla v rámci 6. ročníku celonárodního žebříčku kvality řízení dobrého jména („Reputation ACTIVists“) vyhlášena nejlepší společností poskytující komplexní logistické služby v oblasti řízení renomé značky. V celkovém hodnocení byla zohledněna různá kritéria včetně stability renomé, mediální činnosti, inovativnosti, společenské odpovědnosti a odolnosti vůči krizím. V listopadu byla navíc společnost Raben Ukraine oceněna podnikatelským fórem „Inovace v komunikaci. Trendy 2021 “, zatímco v soutěži „Inovátor 2020“ obdržela jedinečné ocenění (sošku sovy) za kreativitu a inovativní nápady. Za zmínku dále stojí umístění firemního časopisu Raben Horizons na druhém místě v soutěži „Nejlepší firemní média na Ukrajině 2020“.

Společenská odpovědnost firem (CSR)

Skupina Raben Group se věnuje činnostem v oblasti společenské odpovědnosti firem již mnoho let. Společenská odpovědnost je nedílnou součástí DNA rodinné společnosti založené na hodnotovém systému. Společnost se zasazuje o komplexní přístup k problematice CSR a integruje společensky odpovědné činnosti do obchodní strategie organizace. Ani během probíhající pandemie nemohla skupina Raben Group zůstat lhostejná k potřebám těch, pro které má pomoc v současné situaci největší význam. Skupina se podílela na dobročinných projektech, v jejichž rámci zajišťovala přepravu zboží, poskytovala asistenci zdravotnickému personálu a aktivně podporovala potravinové banky. Raben Group tak po celé Evropě pomohla dodat 6 milionů obličejových masek, 250 tisíc párů rukavic, 100 tisíc ochranných obleků, zdravotnických brýlí a štítů, 51 ventilátorů a více než 12 tisíc hotových jídel pro nemocnice a centra pomoci, nábytek a vybavení pro dětské psychiatrické léčebny a více než 1 400 palet pro potravinové banky.

Vynaložené úsilí neušlo pozornosti veřejnosti, o čemž svědčí řada získaných ocenění. Skupina již popáté v Polsku obdržela ocenění „Golden Leaf of CSR“ (Zlatý list za společenskou odpovědnost). Tato cena je udělována podnikům, které provozují svou činnost v souladu se zásadami společenské odpovědnosti firem. Žebříček připravil týdeník Polityka ve spolupráci se společností Deloitte a Fórem odpovědného podnikání. Skupina Raben Group se umístila na druhé příčce v kategorii „Služby, obchod a doprava“ a obsadila třetí místo v celkové klasifikaci. Hodnocení umožňuje porovnávat výsledky mezi společnostmi v jednotlivých oblastech CSR a je zároveň cenným nástrojem pro organizaci a rozvoj strategií zaměřených na společenskou odpovědnost.

Skupina se aktivně zasazuje o lepší a zelenější budoucnost. Od roku 2014 vede kampaň „e-faktura = vyšší kultura“, která vybízí zákazníky k přechodu na elektronický tok dokumentů. Toho se snaží dosáhnout výsadbou stromů jménem zákazníků, kteří se již rozhodli na elektronický systém přejít. V loňském roce tak bylo v Polsku a na Ukrajině vysázeno přes 2 100 stromků. Celkově společnost do dnešního dne vysadila téměř 16 000 stromků, které během svého životního cyklu pohltí přibližně 12 000 tun CO2.

V rámci projektů Order-2-Cash nebo Paperless Raben také postupně eliminuje papír ze svých procesů a potvrzuje tak svůj závazek pečovat o životní prostředí. Společnost dále uzavřela první smlouvy na dodávku zelené energie v roce 2021. Tento krok podle odhadů povede ke zhruba 80% snížení emisí CO2 kategorie 2 v porovnání s předchozím rokem, vezmeme-li v úvahu všechna zařízení, v nichž skupina provozuje svou činnost.

Konec roku a předvánoční období je časem, kdy se skupina Raben Group zapojuje do dobročinné akce „Šlechetný balíček“. Skupina se rozhodla sdílet to, co umí nejlépe a nabídla své zkušenosti a dovednosti v organizaci logistiky a dopravy včetně svého vozového parku pro rozvoz dárků v rámci projektu „Šlechetný balíček – víkend zázraků“. Raben Group coby partner projektu zajistila přepravu balíčků pro lidi v nouzi z centrálních do místních skladů, odkud je dobrovolníci doručovali jednotlivým příjemcům. Akce se na straně Rabenu zúčastnilo 18 řidičů a 15 osob, které plánovaly přepravu zásilek do destinací po celém Polsku. Tým přitom urazil celkem 9 107 kilometrů.

Společnost Raben Trans European Germany se opět zapojila do vánočního konvoje, který každoročně přiváží dárky dětem z chudých rodin ve východní Evropě. V minulém roce zásilky dorazily k lidem v nouzi v Moldavsku, Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajině. Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group, se již počtvrté stal patronem projektu. Konvoj, který čítal 31 kamionů, tentokrát dopravil celkem 141 723 balíků s hračkami, oblečením, školními pomůckami, hygienickými potřebami a sladkostmi.

Skupina se také zaměřuje na podporu profesí v oblasti logistiky. Raben Trans European Germany GmbH je jednou z prvních společností, které se zúčastnily kampaně „TruckerHeroes“. Jedná se o iniciativu logistické platformy Transporeon GmbH. Záměrem kampaně je zvýšit povědomí o profesi řidiče, obzvláště nyní, v době pokračující pandemie. Zástupce mezinárodního poskytovatele logistických služeb doprovázel řidiče kamionu Andrého na noční jízdě z Mönchengladbachu do Haigeru, aby veřejnosti přiblížil různé aspekty každodenní práce řidiče.